VAKSINERAPPORTERING: SYSVAK-nett er åpen for bruk fra og med mandag 7. desember. Illustrasjonsbilde: Getty Images Foto:

VAKSINERAPPORTERING: SYSVAK-nett er åpen for bruk fra og med mandag 7. desember. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

SYSVAK-nett er nå tilgjengelig for bruk

SYSVAK-nett er fra og med mandag 7.desember tilgengelig for bruk for helsevirksomheter som ikke har elektronisk pasientjournal (EPJ). Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått å pålegge plikt til elektronisk registrering i SYSVAK for vaksinasjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Plikten vil gjelde vaksinering mot covid-19, influensa, pneumokokksykdom og kikhoste. Endringer i SYSVAK-registerforskriften i forbindelse med covid-19-vaksinasjon ble vedtatt i statsråd 4. desember. Det skriver Hilde Bakke, fagleder for nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen, sier Apotekforeningen støtter forslaget.

– Det er en forskrift som vi støtter fullt ut.

– Hilde Bakke, hvilken forskjell vil innføring av nettbasert SYSVAK-løsning utgjøre?

– Når en koronavaksine blir tilgjengelig, er det nødvendig med oppdaterte opplysninger i nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, for å kunne ivareta en god pasientsikkerhet i forbindelse med vaksinasjonen. Det vil være behov for mer enn en dose til hver for fullstendig vaksinasjon.

– Papir ikke holdbart

Bakke skriver at det er viktig å ha en fortløpende oversikt over hvem som er vaksinert, hvilke vaksiner og hvor mange doser som er gitt, og vaksinasjonsdekningen i befolkningen.

NØDVENDIG: Hilde Bakke, fagleder for nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) ved Folkehelseinstituttet (FHI), sier det er helt nødvendig med oppdaterte opplysninger i nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, for å kunne ivareta en god pasientsikkerhet i forbindelse med vaksinasjonen.
NØDVENDIG: Hilde Bakke, fagleder for nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) ved Folkehelseinstituttet (FHI), sier det er helt nødvendig med oppdaterte opplysninger i nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, for å kunne ivareta en god pasientsikkerhet i forbindelse med vaksinasjonen.

– Den eneste måten å sikre tidsriktige opplysninger i SYSVAK er å innføre krav om elektronisk registering, skriver Bakke.

– Kan alle apotek ta i bruk den nettbaserte SYSVAK-løsningen fra og med mandag?

– Ja, apotek kan ta i bruk SYSVAK-nett på PC. SYSVAK-nett er tilgjengelig på Norsk helsenett.

Apotekene vil nå ta i bruk SYSVAK-nett-ordningen.

– Det vil skje gradvis nå fremover ja. Mange vil ta det i bruk med en gang. Det er ikke satt en dato for når alle vil ta det bruk, men det vil skje så fort som mulig og nødvendig.

Bakke og FHI sier papirregistrering ikke er godt nok.

– Papirregistreringsskjemaer som sendes per post til FHI for manuell registrering i SYSVAK er ikke holdbart. Dette skaper tidsforsinkelser slik at SYSVAK ikke er oppdatert og heller ikke vaksinetjenesten på helsenorge.no.

Bakke skriver at derfor har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslått å pålegge plikt til elektronisk registrering i SYSVAK for vaksinasjon mot covid-19, influensa, pneumokokksykdom og kikhoste. Anbefalt løsning for elektronisk registrering i SYSVAK, er å benytte elektronisk pasientjournal (EPJ) system med elektronisk SYSVAK-kommunikasjon.

STØTTER: Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen, sier apotekene vil ta i bruk den nye SYSVAK-nett-ordningen.
STØTTER: Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen, sier apotekene vil ta i bruk den nye SYSVAK-nett-ordningen.

– Journalplikten oppfylles

– Slik kan helsepersonell både rapportere vaksinasjoner til SYSVAK, og ivareta journalplikten, skriver Bakke.

Andresen sier apotekene oppfyller journalplikt gjennom flere kanaler.

– Journalplikten ivaretas gjennom systemet FarmaPro og noe skriftlig dokumentasjon i apotek. Apotekene sender melding via reseptformidleren som går tilbake til fastlege.

Bakke skriver at SYSVAK-nett er en løsning som er utarbeidet for å imøtekomme behovet for å ha et system som melder elektronisk til SYSVAK for de aktørene som vil ha en rolle i vaksinering mot covid-19, men som ikke har et EPJ-system med SYSVAK-integrasjon på plass i tide.

– Hvor mye forsinket blir innrapportering hvis man ikke benytter seg av systemet, og hvilke konsekvenser kan det gi?

– I dag er det i hovedsak fastleger og helsestasjoner som har journalsystem som støtter elektronisk melding til SYSVAK. Andre aktører benytter papirregistreringsskjemaer og krypterte excelfiler for å melde vaksinasjoner til SYSVAK. Det medfører mye tidkrevende og ressurskrevende arbeid hos Folkehelseinstituttet som må registrere meldingene manuelt til SYSVAK-registeret. Det kan ta uker og måneder før SYSVAK inneholder oppdaterte opplysninger, noe som kan gå ut over pasientsikkerheten.

Mangler innrapporteringer

– Hvordan synes du og FHI årets innrapportering av influensavaksinasjon fra apotek og andre som ikke har dette systemet, har fungert?

– Vi har mottatt mange meldinger om influensavaksinasjon denne sesongen. Mye kommer elektronisk, men det er en del vaksinatører som rapporterer på papirregistreringsskjemaer eller krypterte excelfiler. Men sammenliknet med antall influensavaksinedoser som er distribuert i Norge, så er det fortsatt en stor andel som ikke er innrapportert til SYSVAK per nå. Om det betyr at ikke alle vaksinedoser er gitt ennå, vet vi ikke. Melding skal sendes SYSVAK senest en uke etter at vaksinasjon er gjennomført, i henhold til meldeplikten.

Andresen og Apotekforeningen sier noe av årsaken kan være at ikke alle vaksiner satt i november er innrapportert hos SYSVAK enda.

– Vårt inntrykk er at alle apotekene er nøye på innrapportering og gjør det. Noen gjør det månedlig og det kan være noe av årsaken til at ikke alle vaksiner satt i november er innrapportert hos SYSVAK enda. De fleste apotekene sender inn elektronisk som kryptert fil, og det er bare noen få som sender inn per papir. Da tar det enda litt lenger tid for vaksineringene er registrert hos SYSVAK.

– Jeg antar at FHI har god oversikt over dem som er blitt vaksinert i apotek. Informasjonen fra FHI kan vel først og fremst tyde på at det er mange leger og kommuner som er på etterskudd med innrapporteringen, sier Andresen.

Bakke sier apotek er flinke til å rapportere til SYSVAK.

– De har imidlertid ikke noe elektronisk meldesystem på plass ennå. Mange bruker krypterte excelfiler, og en del sender papirregistreringsskjemaer. Vårt inntrykk er at apotek er positive til bruk av SYSVAK-nett frem til apotekenes eget system har etablert SYSVAK-integrasjon.

Bakke skriver at for å få tilgang til SYSVAK-nett må helsepersonell kunne logge inn med elektronisk ID (for eksempel bankID), ha gyldig norsk autorisasjon som lege, sykepleier, helsesykepleier, reseptfarmasøyt, provisorfarmasøyt og apotektekniker og ha gyldig HPR-nummer. 

– Lokal IT-avdeling eller -personale må være behjelpelig for at virksomheten skal få tilgang til løsningen. FHI har laget en veileder og brukermanual for SYSVAK-nett. I tillegg legger vi opp til brukerstøtte fra FHI og NHN (norskhelsenett).

Powered by Labrador CMS