MERARBEID I APOTEK: Dersom pasienter med varig antibiotika-behov møter opp i apotek uten gyldig resept, kan dette skape usikkerhet hos pasientene og merarbeid i apotekene, mener fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen. Foto: Vidar Sandnes

Mener forskriveren bør ta aktivt valg om antibiotika-resept

Apotekforeningen advarer mot en situasjon der pasienter på varig eller tilbakevendende antibiotika-behandling kommer til apotek uten gyldig resept.

Publisert

Helse- og omsorgsdepartementet foreslo tidligere i høst regelendringer som åpner for en maksgrense på ti dagers varighet for antibiotika-resepter. Departementets forslag er ment å legge til rette for en ordning der systemene for elektronisk pasientjournal (EPJ) setter ti dager som standardvarighet for resepter på antibiotika, slik at forskriverne aktivt må endre denne dersom de ønsker lenger varighet.

I Apotekforeningens høringssvar, som nylig ble offentliggjort, tar foreningen til orde for at forskrivere bør ta et aktivt valg om varigheten til antibiotika-resepter – uansett om den skal ha forkortet eller normal gyldighetstid.

350.000 blåreseptekspedisjoner
Foreningen viser til at det årlig gjøres 350.000 blåreseptekspedisjoner for antibiotika, og at det er grunn til å anta at flertallet av disse pasientene trenger antibiotika til langvarig eller tilbakevendende bruk.

«I E-helsedirektoratets foreløpige forslag til krav til legers EPJ legges det opp til at legen skal gis et varsel om at gyldighetstid for resepten settes til ti dager, men at gyldighetstiden kan overstyres. Det er grunn til å anta at en slik funksjonalitet vil medføre at mange blåresepter vil bli sendt til Reseptformidleren med ti dagers gyldighet, selv om resepten er reiterert eller det er forskrevet en mengde for lengre tids bruk», skriver Apotekforeningens fagdirektør Per Kristian Faksvåg.

«Dersom denne antagelsen er rett vil mange pasienter kunne oppleve at de ikke har gyldig resept når de kommer til apoteket for å hente mer antibiotika. Slike situasjoner vil utløse usikkerhet hos pasientene og betydelig merarbeid i apotek. Ut fra et pasient- og apotekperspektiv er det ønskelig at funksjonaliteten i EPJ krever at legen tar aktivt stilling til reseptens gyldighetstid, for eksempel ved å måtte velge mellom gyldighet i ti dager eller ett år».

«Hensiktsmessig virkemiddel»
Apotekforeningen stiller seg for øvrig positiv til en regelendring for å redusere varigheten av antibiotika-resepter.

«Å redusere de fleste antibiotika-resepters gyldighetstid til ti dager kan være et hensiktsmessig virkemiddel i arbeidet mot antibiotikaresistens. Apotekforeningen støtter derfor forslaget til endringer i rekvirerings- og utleveringsforskriften», heter det i høringssvaret.

Forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet er en oppfølging av regjeringens Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, som ble sluppet i fjor.