TIDSBRUK: Systemet for nye metoder, Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp har sett på tidsbruken for ulike faser fordelt på ulike aktører som en metode må gjennom før den når Beslutningsforum for nye metoder.

Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

Bruker tid på å vente på dokumentasjon fra legemiddelselskap

Sekretariatet for nye metoder, Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF- divisjon legemidler (LIS) har sett på tidsbruken for du ulike fasene fordelt på aktørene inkludert i Systemet for nye metoder.

Publisert

I sekretariatets oversikt er det regnet på tidsbruken i forskjellige faser, fra dokumentasjon er etterspurt fra legemiddelfirma til førstegangsbeslutning foreligger i Beslutningsforum.

80 metoder inkludert i beregningen
Oversikt over tidsbruk gjelder legemidler med førstegangsbeslutning i 2021.

Av de 94 metodene som fikk en beslutning i 2021, er 14 metoder tatt ut av beregningen da de har vært oppe til beslutning tidligere år (13 metoder) eller besluttet i fagdirektørmøte (en metode – markedsføringstillatelse var trukket).

Dermed er det 80 metoder som er brukt i beregningene.

Av de 80 metodene fikk 50 metoder beslutningen «kan innføres», og 29 legemiddelindikasjoner «skal ikke innføres» som førstegangabeslutning i Beslutningsforum 2021.

En indikasjon fikk beslutningen «annet».

Skjernbilde fra Nye metoders nettside.
Antall dager

Det høyeste antallet dager fra markedsføringstillatelse (MT) i Norge til beslutning i Beslutningsforum var 1946.

Det laveste antallet dager var 12 dager, median var 376 dager for 58 metoder.

Når det gjelder antall dager fra dokumentasjon mottatt fra leverandør (metodevurdering) til beslutning i Beslutningsforum var det høyeste antallet dager 759, det laveste antallet dager 130, median var 284 for 62 metoder.

For antall dager til prisforhandlinger var det høyeste antallet dager 617 dager, det minste antallet dager tre dager. Median var 55 dager for 75 metoder.

Skjernbilde fra Nye metoders nettside.

Høyest antall dager fra dokumentasjon er etterspurt hos leverandør til dokumentasjon er mottatt hos SLV og kan starte arbeidet med metodevurdering er 1665 dager. Lavest antall dager var en dag. Median var 213 for 63 metoder.

For reell saksbehandlingstid hos SLV er høyest antall dager 334 dager. Lavest antall dager var 40. Median var 168 dager for 64 metoder.

For reell saksbehandlingstid hos LIS var det høyeste antallet dager 388, og det laveste på en dag. Median var 18 for 75 metoder.

Tidsbruk i forskjellige faser

Skjernbilde fra Nye metoders nettside.