BREDERE POPULASJON: – Dette er første gang det har blitt gjort en primær nyrestudie med SGLT2-hemmer på personer med GFR helt nede i 20. Dataene fra denne studien bekrefter tallene fra DAPA-CKD-studien med dapagliflozin, som inkluderte pasienter med GFR mellom 25 og 75, sier OUS-overlege Trond Geir Jenssen om EMPA-KIDNEY-studien. 

Foto: Vidar Sandnes

Dette er funnene fra den største SGLT2-studien på kronisk nyresykdom

Empagliflozin (Jardiance) reduserte risikoen for nyresykdomsprogresjon eller kardiovaskulær død med 28 prosent, sammenlignet med placebo, i pasienter med kronisk nyresykdom. – Veldig viktig studie, sier norsk nyrelege.

Publisert

Studien er den største og bredeste studien til nå som dedikert til evalueringen av en SGLT2-hemmer, i dette tilfellet empagliflozin, i pasienter med kronisk nyresykdom. Empagliflozin markedsføres av legemiddelselskapene Eli Lilly og Boehringer Ingelheim under navnet Jardiance. 

Fase 3-studien møtte sitt primærendepunkt ved å demonstrere signifikante nyre- og kardiovaskulære fordeler for voksne pasienter med kronisk nyresykdom. Resultatene fra studien ble presentert fredag under American Society of Nephrologys Kidney Week 2022 på universitetet i Oxford, og samtidig publisert i The New England Journal of Medicine.

– En bredere representasjon av nyresyke

– Dette er en veldig viktig studie som primært er gjort på nyresyke, da det var inklusjonskriteriet. Det som er litt spesielt med denne studien, utenom størrelsen, er at de har inkludert et bredere spektrum av nyresyke enn man har gjort i tidligere studier. Her deltar personer fra de helt lavere nyrefunksjoner til de som har tilnærmet normalfunksjon, sier Trond Geir Jenssen, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO), til DM Pharma.

Glomerulær filtrasjonsrate (GFR) er et mål på nyrefunksjon. Studien har inkludert personer med estimert GFR helt nede i 20, med en øvre grense på 90.

– Dette er første gang det har blitt gjort en primær nyrestudie med SGLT2-hemmer på personer med GFR helt nede i 20. Dataene fra denne studien bekrefter tallene fra DAPA-CKD-studien med dapagliflozin, som inkluderte pasienter med GFR mellom 25 og 75. Det er allikevel viktig å påpeke at studiene ikke kan sammenlignes tallmessig utover dette, ettersom de har en forskjellig protokoll ogforskjellig sammensetning av pasienter, sier Jenssen.

For få pasienter med type 1-diabetes

I tillegg viser professoren og overlegen til at halvparten av pasientene i studien hadde diabetes, og halvparten hadde det ikke.

– Det var ingen forskjell mellom disse pasientene, de opplevde samme effekt. Det er fordi dette er primært en nyrebeskyttende behandling, og ikke en behandling som er spesielt rettet mot diabetes. I tillegg er det interessant å nevne at en liten andel av pasientene i studien hadde diabetes type 1.Dessverre var andelen pasienter for liten til å kunne trekke sikre konklusjoner.

Avslutningsvis viser Jenssen til at ett av sekundærendepunktene gikk på rene hjertehendelser:  Hospitalisering for hjertesvikt og kardiovasulær død.

– Der så man ingen forskjell mellom behandlingsgruppe og placebogruppe, i motsetning til det man har sett i andre studier. Dette begrunnes med at studiepopulasjonen hadde en uventet lav forekomst av hjerte- og karhendelser, sier han.

Reduserte risiko for sykehusinnleggelse

EMPA-KIDNEY er den første studien med en SGLT2-hemmer mot kronisk nyresykdom som har demonstrert en signifikant reduksjon i sykehusinnleggelser av alle årsaker (14 prosent) versus placebo, somvar et av de prespesifiserte og viktige sekundærendepunktene i studien. Kronisk nyresykdom dobler en persons risiko for sykehusinnleggelse, og er en ledende årsak til død globalt.

Én av studiens hovedutprøvere, nefrolog William Herrington, sier i en kommentar fra Eli Lilly at det er kjent at det er et hastebehov for nye terapier som beviselig kan forsinke progresjon av kronisk nyresykdom, da dette kan føre til behovet for dialyse eller transplantasjon.

– Dagens resultater demonstrerer at Jardiance kan gi fordeler for voksne pasienter som har risiko for progresjon, inkludert de med og uten diabetes, og på tvers av en bred rekke av nyrefunksjoner. Ved å redusere risikoen for progresjon av kronisk nyresykdom eller kardiovaskulær død, har Jardiance potensialet til å positivt påvirke helsevesenet globalt, sier han.

EMPA-KIDNEY-studien inkluderte over 6600 deltakere på tvers av en rekke ulike underliggende årsaker til sykdom, hvorav mange av pasientene i studien hadde komorbiditeter innen kardiovaskulære, - nyre- eller metabolske tilstander. Studien evaluerte både nyre- og kardiovaskulære utfall, i personer med ulike alvorlighetsgrader av kronisk nyresykdom.

Interessekonflikter: Trond Geir Jenssen har mottatt foredragshonorar fra NovoNordisk, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Abbot og Bayer.

Powered by Labrador CMS