VIKTIG: – Disse studiene støtter vår ambisjon å å gjøre dostarlimab til ryggraden i vår pågående immun-onkologisk-baserte forskning- og utviklingsprogram, både alene og i kombinasjon med standardbehandling og fremtidige nye kreftterapier, sier Hesham Abdullah, Senior Vice President og Global Head of Oncoology Development i GSK. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Lovende GSK-data fra «head-to-head»-PD-1-studie på lungekreft

Perla er den største globale «head-to-head»- fase 2-studien med PD-1-hemmere i pasienter med metastatisk, «non-squamos», ikke-småcellet lungekreft.

Publisert

Studien evaluerte PD-1-hemmeren dostarlimab i kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling av den aktuelle pasientgruppen. Kombinasjonen ble sammenlignet direkte med pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi.  Studien inkluderte 243 pasienter. Studien var ikke designet for å demonstrere overlegenhet.

Møtte primærendepunkt

Studien møtte det primære endepunktet for objektiv responsrate (ORR). De fullstendige resultatene, inkludert primærendepunktet for totaloverlevelse og det viktige sekundærendepunktet for progresjonsfri overlevelse med subgrupper for PD-L1-utrykk, vil ifølge GSK presenteres på et kommende medisinsk møte.

Profil for sikkerhet og tolerabilitet for dostarlimab i Perla-studien var tilsvarende som i tidligere studier med lignende behandlingsregimer. De vanligste behandlingsrelaterte bivirkningene var anemi, asteni, kvalme, forstoppelse, hoste, dyspné, oppkast, lavere apetitt og nøytropeni.

Fremskritt i annen studie

Selskapet melder også om at de har vil avansere begge armene i Costar, en fase 3-studie på lungekreft. Avgjørelsen er tatt etter anbefaling fra en uavhengig dataovervåkningskomité. Studien er en randomisert, åpen fase 3-studie som sammenlignet cobolimab, en utprøvende, selektiv ANTI-TIM-3 monoklonalt antistoff, pluss dostarlimab og docetaxel, mot dostarlimab pluss docetaxel, mot docetaxel alene, i pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft, som har fått sykdomsprogresjon etter tidligere behandling med anti-PD-L1-terapi og kjemoterapi.

Vil gjøre dostarlimab til ryggrad i forskningen

Hesham Abdullah, Senior Vice President og Global Head of Oncoology Development I GSK, sier følgende:

– Disse studiene støtter vår ambisjon å å gjøre dostarlimab til ryggraden i vår pågående immun-onkologisk-baserte forskning- og utviklingsprogram, både alene og i kombinasjon med standardbehandling og fremtidige nye kreftterapier, spesielt i pasienter som har reduserte behandlingsmuligheter.